چرا آموزش ببینیم؟

ما دو ماموریت بزرگ در زندگی داریم. جهاد و تامین مخارج زندگی. هر دوی این ها به این نیاز دارند که مسلح به سلاح علم رسانه شویم. هیچ کسی دوست ندارد که...
...در دنیای رسانه ، به روز باشید

meghdadrahimi@chmail.ir

09350699984
Back
Next